Print

ECTS: 6

Caràcter: Optativa

Organització temporal: Semestral

Contingut (descripció temàtica):

En aquesta assignatura s’analitzarà el sistema internacional de protecció dels drets de la dona que s’ha anat desenvolupant de forma progressiva i que avui en dia constitueix una de les branques del Dret Internacional Públic. S'estudiarà la normativa vigent que conforma aquest sistema, així com l’acció paral·lela dels moviments socials i organitzacions no governamentals que han coadjuvat a l’adopció de la mateixa. Es prestarà atenció específica a la qüestió de les dones en situació de vulnerabilitat i, en particular, les que són víctimes de tràfic d’éssers humans. Finalment s’analitzarà els mecanismes de controls existents per a aconseguir l’aplicació de les normes.

Aquest contingut queda estructurat de la següent manera:

  1. Normativa internacional sobre els dret de les dones.
  2. Les Conferències Internacionals, els Fòrums Internacionals i el desenvolupament progressiu dels drets de la dona.
  3. L’aplicació: mecanismes convencionals i mecanismes extra convencionals.
  4. Les dones en situació de vulnerabilitat.

Competències:

Resultats de l'aprenentatge:

Metodologies docents:

Classes magistrals, resolución de casos, tutories.

Idioma: Principalment català i castellà, es donarà també alguna documentació en anglès.