Print

ECTS: 6

Caràcter: optativa

Organització temporal: Semestral

Contingut (descripció temàtica):

En aquesta assignatura, juntament amb l'anàlisi conceptual del terme violència de gènere, s'aborda l'anàlisi fenomenològic d'aquesta realitat, a més de l'estudi jurídic consistent en l'exposició dels recursos normatius existents per a la lluita contra la mateixa.

Aquesta assignatura s'estructura de la següent manera:

  1. Violència de gènere: concepte, fonament i classes.
  2. Relació violència de gener i violència familiar.
  3. Prevalència.
  4. La protecció jurídica de les víctimes de violència de gènere: normativa internacional i estatal.
  5. Els drets jurídico-penals i civils de les víctimes de violència de gènere.
  6. Els drets laborals de les víctimes de violència de gènere.
  7. Els protocols com a eina de lluita contra la violència de gènere.
  8. Aplicabilitat de mecanismes de justícia restaurativa a supòsits de violència de gènere.

Competències:

Resultats d'aprenentatge:

Metodologies docent:

Classes magistrals, realització d'activitats, resolució de cassos, lectura de materials i tutories.