Print

ECTS: 6

Caràcter: Optativa

Organització temporal: Semestral

Contingut (descripció temàtica):

En aquesta assignatura s'estudia la normativa reguladora de la protecció social pública des d'una vessant de gènere. És a dir, la dona es configura com a subjecte de protecció davant de situacions de necessitat, tot i que en la majoria d'ocasions la dona no és el subjecte beneficiari de les mesures protectores en exclusiva, i s'analitza la resposta que ofereix el sistema vigent de protecció social davant d'aquesta realitat. Aquest enfocament comporta l'estudi no només del conjunt de prestacions previstes al Sistema de la Seguretat Social i que es fan efectives com a conseqüència de que la dona ostenta la condició de treballadora, sinó també el conjunt de mesures protectores a les quals es pot accedir per la seva vulnerabilitat social.

A partir d'aquest plantejament general, l'assignatura queda estructura de la següent manera:

  1. La dona com a subjecte beneficiari de la protecció social. L'evolució normativa.
  2. La protecció social de la situació de maternitat: la protecció a nivell contributiu i assistencial.
  3. La protecció social de la dona en supòsits de rics durant l'embaràs i durant el període de lactància.
  4. Les protecció social en supòsits de cura de menors afectats per càncer i altres malalties greus.
  5. La pensió de viduïtat.
  6. Altres prestacions i pensions públiques des d'una perspectiva de gènere: la prestació per desocupació i la pensió de jubilació.
  7. L'acció protectora envers la víctima de violència de genere.

Competències:

Resultats d'aprenentatge:

Metodologies docents:

Classe magistral, debats i col·loquis, estudi del cas, treballs escrits, proves avaluatives i tutories.

Idioma: Castellà/català.