Imprimeix

ECTS: 6

Caràcter: Optativa

Organització temporal: Semestral

Contingut (descripció temàtica):

En aquesta assignatura s'estudia la normativa laboral vigent atenent al factor gènere. És a dir, com la norma laboral garanteix l'accés i permanència de la dona al món laboral, realitzant una anàlisis dels instruments normatius que s'utilitzen amb aquesta finalitat i la seva eficiència.

  1. Delimitació conceptual de l'igualtat i la seva distinció amb el dret de no discriminació, distinció dels diferents tipus de discriminació i conceptualització de l'acció positiva.
  2. L'accés de la dona al mercat de treball i mesures per a la consecució de la presencia equilibrada al mercat de treball: accions en l'accés al treball de lluita contra la dualització i masculinització de llocs de treball.
  3. Les condicions de treball i permanència de la dona al lloc de treball: temps de treball, salari, règim de permisos i suspensió del contracte de treball per motius de conciliació de la vida laboral i personal.
  4. Les mesures de protecció davant l'extinció del contracte per motius de discriminació i violència per raó de gènere.

Competències:

Resultats d'aprenentatge:

Metodologies docents:

Classe magistral, debats i col·loquis, estudi del cas, treballs escrits, proves avaluatives i tutories.

Idioma: Castellà / català