Vés al contingut

ECTS: 6

Caràcter: Optativa

Organització temporal: Semestral

Contingut (descripció temàtica):

En aquesta assignatura s'estudia la normativa reguladora de la protecció social pública des d'una vessant de gènere. És a dir, la dona es configura com a subjecte de protecció davant de situacions de necessitat, tot i que en la majoria d'ocasions la dona no és el subjecte beneficiari de les mesures protectores en exclusiva, i s'analitza la resposta que ofereix el sistema vigent de protecció social davant d'aquesta realitat. Aquest enfocament comporta l'estudi no només del conjunt de prestacions previstes al Sistema de la Seguretat Social i que es fan efectives com a conseqüència de que la dona ostenta la condició de treballadora, sinó també el conjunt de mesures protectores a les quals es pot accedir per la seva vulnerabilitat social.

A partir d'aquest plantejament general, l'assignatura queda estructura de la següent manera:

 1. La dona com a subjecte beneficiari de la protecció social. L'evolució normativa.
 2. La protecció social de la situació de maternitat: la protecció a nivell contributiu i assistencial.
 3. La protecció social de la dona en supòsits de rics durant l'embaràs i durant el període de lactància.
 4. Les protecció social en supòsits de cura de menors afectats per càncer i altres malalties greus.
 5. La pensió de viduïtat.
 6. Altres prestacions i pensions públiques des d'una perspectiva de gènere: la prestació per desocupació i la pensió de jubilació.
 7. L'acció protectora envers la víctima de violència de genere.

Competències:

 • Capacitat d'organització i planificació mitjançant objectius i estratègies.
 • Capacitat per reconèixer i articular respostes en situacions de discriminació envers les dones
 • Capacitat d'elaborar accions positives.
 • Capacitat per aplicar coneixements teòrics per a resoldre problemes pràctics.
 • Capacitat de raonament crític.
 • Identificació de la realitat “gènere” envers l'àmbit de la protecció social.
 • Identificació de les fonts que operen en el marc de l'àmbit de la protecció social.
 • Coneixement de la legislació vigent sobre la matèria.
 • Capacitat d'incorporar els coneixements de la matèria a l'anàlisi de diferents problemàtiques i situacions socials.

Resultats d'aprenentatge:

 • Domini de la metodologia i les tècniques necessàries per a poder interpretar i aplicar correctament els principis i normes jurídiques pròpies de la protecció social des d'una perspectiva de gènere.
 • Domini dels conceptes bàsics lligats a la igualtat i no discriminació per raó de gènere.
 • Domini de la legislació sobre protecció social des d'una perspectiva de gènere.
 • Capacitat per a desenvolupar a nivell pràctic estratègies dirigides a neutralitzar accions i conductes sexistes en l'àmbit de la protecció social.

Metodologies docents:

Classe magistral, debats i col·loquis, estudi del cas, treballs escrits, proves avaluatives i tutories.

Idioma: Castellà/català.