Vés al contingut

ECTS: 6

Caràcter: optativa

Organització temporal: Semestral

Contingut (descripció temàtica):

En aquesta assignatura, juntament amb l'anàlisi conceptual del terme violència de gènere, s'aborda l'anàlisi fenomenològic d'aquesta realitat, a més de l'estudi jurídic consistent en l'exposició dels recursos normatius existents per a la lluita contra la mateixa.

Aquesta assignatura s'estructura de la següent manera:

 1. Violència de gènere: concepte, fonament i classes.
 2. Relació violència de gener i violència familiar.
 3. Prevalència.
 4. La protecció jurídica de les víctimes de violència de gènere: normativa internacional i estatal.
 5. Els drets jurídico-penals i civils de les víctimes de violència de gènere.
 6. Els drets laborals de les víctimes de violència de gènere.
 7. Els protocols com a eina de lluita contra la violència de gènere.
 8. Aplicabilitat de mecanismes de justícia restaurativa a supòsits de violència de gènere.

Competències:

 • Capacitat d'adaptar-se a situacions noves.
 • Capacitat d'organització i planificació mitjançant objectius i estratègies.
 • Capacitat d'anàlisi de l'entorn cultural, social i polític.
 • Capacitat de reconèixer i articular una resposta a les situacions de discriminació envers les dones.
 • Capacitat d'aplicar coneixements teòrics
 • Capacitat d'aplicar coneixements teòrics per a resoldre problemes pràctics..
 • Capacitat de generar noves idees
 • Capacitat de raonament crític.
 • Identificació dels elements essencials del concepte de violència de gènere.
 • Coneixement de la magnitud estadística del fenomen en l'àmbit nacional i internacional.
 • Comprensió de les causes i els efectes d'aquesta realitat en les víctimes.
 • Identificació d'instruments normatius internacionals per fer front a aquesta realitat.
 • Aprehensió del contingut essencial dels instruments normatius vigents a Espanya per a lluitar contra la violència de gènere.

Resultats d'aprenentatge:

 • Capacitat per a identificar els supòsits de violència de gènere.
 • Comprendre la dinàmica d'aquestes situacions i els efectes que produeixen en les víctimes.
 • Aprehendre els continguts dels instruments normatius reguladors d'aquesta realitat.
 • Identificar els drets de les víctimes.
 • Conèixer les possibilitats d'aplicació de mecanismes alternatius a la justícia retributiva per a la resolució d'aquests conflictes.

Metodologies docent:

Classes magistrals, realització d'activitats, resolució de cassos, lectura de materials i tutories.