Vés al contingut

Què és un Mínor?

El Mínor és una formació complementària ofertada per la Facultat de Dret i Economia de la UdL dins dels estudis del Grau de Dret amb l'estreta col·laboració del Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones de la UdL que permet a l'estudiantat obtenir competències determinades en aquesta àrea específica del coneixement. La proposta de Mínor en Gènere i Dret sorgeix de la conjunció de dos factors:

  1. En primer lloc, l'existència d'un grup de professores de la Facultat de Dret i Economia que han introduït la perspectiva de gènere a la recerca i docència del dret o bé que han realitzat una part la seva recerca sobre aspectes o temes relacionats amb la dona.
  2. L'aposta decidida per lluitar contra la insivilitat i crear una cultura de sensibilització envers qualsevol situació discriminatòria, d'assetjament i violència.

El Mínor en Gènere i Dret consta de 30 crèdits a realitzar entre l'oferta específica d'assignatures optatives.

Les assignatures del Mínor es poden cursar en un o més cursos acadèmics.

Les assignatures s'impartiran per mitjà del sistema de formació semipresencial durant el primer i segon semestre de cada curs acadèmic.

El Mínor en Gènere i Dret va rebre la menció Maria Encarna Sanahuja Yll l'any 2020. La menció Encarna Sanahuja Yll és una iniciativa de la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) que reconeix l'excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica docent, ja sigui en assignatures o en els plans d'estudi de qualsevol disciplina.

Dades tècniques

Denominació

Mínor en Gènere i Dret (Minor Gender)

Centre Responsable:

Facultat de Dret i Economia

Centre Col·laborador:

Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones - Universitat de Lleida

Coordinadora Acadèmica:

Ana Ma Romero Burillo

Perfil de l'Estudiantat:

El Mínor va dirigit a l’estudiantat de Grau de la UdL que vulgui completar la seva formació bàsica amb un domini de les relacions transversals entre gènere i dret des d’una perspectiva interdisciplinària, analítica i crítica dels continguts dels seus estudis. No es requereix cap coneixement previ de les matèries que configuren el Mínor. El curs acadèmic 2015-2016 es podrà matricular únicament l’estudiantat del Grau en Dret.

Admissió i Matrícula de l'Estudiantat:

L'admissió s'ha de sol·licitar a la secretaria de la Facultat de Dret i Economia en el termini que el Centre estableixi.
Poden ser admesos al MINOR els estudiants que puguin cursar assignatures optatives d'acord amb els requeriments previstos a cada titulació.
En cas d'excès d'aspirants, l'admissió a les diferents assignatures del Minor es farà per estricte ordre de matriculació.
El preu del crèdit del MINOR serà el corresponent a la titulació que cursa l'estudiant.
El termini de matrícula del MINOR serà el que estableixi el Centre.
El nombre mínim de crèdits a matricular del MINOR seran 6 crèdits.
Si l'estudiant abandona el MINOR, haurà de completar l'optativitat pendent amb les altres assignatures ofertades per la seva titulació.
Cal respectar els límits de matrícula establerts a la normativa acadèmica.
Les assignatures del MINOR estaran exentes de prerequisits, corequisits o incompatibilitats.
Pel que fa al reconeixement de crèdits de permanència a la Universitat, les assignatures corresponents al MINOR tenen el mateix tractament que qualsevol assignatura del pla d'estudis d'acord amb la normativa vigent.

Preu:

El preu del crèdit del Mínor serà el corresponent a la titulació que cursa l’estudiant/a.

Modalitat de l'Ensenyament:

Semipresencial

Places:

20

Informació

Facultat de Dret i Economia.
Secretaria Administrativa
C/ Jaume II, 73 (despatx 0.39) 25001 Lleida
Tel. 973 703352 / 973 703354 / 973 703355