Vés al contingut

ECTS: 6

Caràcter: Optativa

Organització temporal: Semestral

Contingut (descripció temàtica):

En aquesta assignatura s'estudia la normativa laboral vigent atenent al factor gènere. És a dir, com la norma laboral garanteix l'accés i permanència de la dona al món laboral, realitzant una anàlisis dels instruments normatius que s'utilitzen amb aquesta finalitat i la seva eficiència.

 1. Delimitació conceptual de l'igualtat i la seva distinció amb el dret de no discriminació, distinció dels diferents tipus de discriminació i conceptualització de l'acció positiva.
 2. L'accés de la dona al mercat de treball i mesures per a la consecució de la presencia equilibrada al mercat de treball: accions en l'accés al treball de lluita contra la dualització i masculinització de llocs de treball.
 3. Les condicions de treball i permanència de la dona al lloc de treball: temps de treball, salari, règim de permisos i suspensió del contracte de treball per motius de conciliació de la vida laboral i personal.
 4. Les mesures de protecció davant l'extinció del contracte per motius de discriminació i violència per raó de gènere.

Competències:

 • Capacitat d'organització i planificació mitjançant objectius i estratègies.
 • Capacitat per reconèixer i articular respostes en situacions de discriminació envers les dones
 • Capacitat d'elaborar accions positives.
 • Capacitat per aplicar coneixements teòrics per a resoldre problemes pràctics.
 • Capacitat de raonament crític.
 • Identificació de les fonts de desigualtat de gènere que operen en el marc de l'àmbit sociolaboral.
 • Coneixement de la legislació vigent sobre gènere i avaluació de les seves implicacions socials.
 • Capacitat d'incorporar els coneixements en matèria de gènere a l'anàlisi de diferents problemàtiques i situacions socials.

Resultats d'aprenentatge:

 • Domini de la metodologia i les tècniques necessàries per a poder interpretar i aplicar correctament els principis i normes jurídiques pròpies de la matèria laboral des d'una perspectiva de gènere.
 • Domini dels conceptes bàsics lligats a la igualtat i no discriminació per raó de gènere.
 • Domini de la legislació laboral vigent que regula l'accés i permanència de les dones al mercat de treball.
 • Capacitat per a desenvolupar a nivell pràctic estratègies dirigides a neutralitzar accions i conductes sexistes a l'empresa.

Metodologies docents:

Classe magistral, debats i col·loquis, estudi del cas, treballs escrits, proves avaluatives i tutories.

Idioma: Castellà / català