Vés al contingut

ECTS: 6

Caràcter: Optativa

Organització temporal: Semestral

Contingut (descripció temàtica):

En aquesta assignatura s’analitzarà el sistema internacional de protecció dels drets de la dona que s’ha anat desenvolupant de forma progressiva i que avui en dia constitueix una de les branques del Dret Internacional Públic. S'estudiarà la normativa vigent que conforma aquest sistema, així com l’acció paral·lela dels moviments socials i organitzacions no governamentals que han coadjuvat a l’adopció de la mateixa. Es prestarà atenció específica a la qüestió de les dones en situació de vulnerabilitat i, en particular, les que són víctimes de tràfic d’éssers humans. Finalment s’analitzarà els mecanismes de controls existents per a aconseguir l’aplicació de les normes.

Aquest contingut queda estructurat de la següent manera:

 1. Normativa internacional sobre els dret de les dones.
 2. Les Conferències Internacionals, els Fòrums Internacionals i el desenvolupament progressiu dels drets de la dona.
 3. L’aplicació: mecanismes convencionals i mecanismes extra convencionals.
 4. Les dones en situació de vulnerabilitat.

Competències:

 • Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació de forma professional i que es vehiculen per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i resolució de problemes dins d’una àrea d’estudi.
 • Capacitat de reunir e interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes de caràcter social, científic o ètic.
 • Fomentar el pensament analític o crític.
 • Afrontar la resolució de problemes.
 • Identificar la normativa específica, valorar i argumentar la seva aplicació.
 • Saber aplicar a cassos concrets els mecanismes de protecció existents.
 • Reconèixer les situacions de vulnerabilitat, en particular el tràfic de dones.

Resultats de l'aprenentatge:

 • Descriure la normativa internacional específica sobre els drets de la dona.
 • Identificar quins són els instruments de control establerts en l’àmbit internacional per a l’aplicació dels drets de la dona.
 • Saber aplicar a casos concrets els mecanismes de protecció existents.
 • Conceptualitzar els crims internacionals que afecten de manera específica a les dones.
 • Avaluar la protecció de les dones víctimes de tràfic.

Metodologies docents:

Classes magistrals, resolución de casos, tutories.

Idioma: Principalment català i castellà, es donarà també alguna documentació en anglès.